hustawkaa

14 tekstów – auto­rem jest hus­tawkaa.

Nie ma zła czy dob­ra. Każda reak­cja ma swoją wewnętrzna przyczynę, a oce­na kon­sekwen­cji za­leży od miej­sca, z które­go kiero­wany jest zewnętrzny wzrok i je­go doświad­cze­nia, a doświad­cze­nia i je­go skut­ki od­czu­wane oso­biście zaw­sze są su­biek­tywne. Ile ludzi ty­le światów, a dob­ra i zła ile w nich sa­mych. A każdy świat jest lus­trem je­go właściciela. 

myśl • 23 sierpnia 2014, 23:11

Aby zdol­nym być tworzyć, pogrążon w głębi ref­lek­sji zna­leźć się musisz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2014, 23:16

Sa­ma nie wiem ja­ki rodzaj uczuć mi to­warzyszy, ale dos­kwiera niewątpli­wie w Twoim kierunku.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2014, 00:23

Jak na­wet naj­grub­sza swie­czka, tak i naj­wiek­sze ser­ce czlo­wieka, w końcu sie wy­pala czy sztyw­nieje kiedu tle­nu zab­raknie lub cza­su zbyt du­zo uplynie.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2014, 00:20

Każdy ruch jest lep­szy od sta­nia w miejscu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 sierpnia 2014, 00:56

Ja,Ty - My

Co mi się stało ze us­ta ku Twoim me poniosło?
Nie wiem.
Co Ci się stało ze cialo Two­je ku mo­jemu zwrocilas?
Nie wiem.
Co nam się sta­lo ze i nasze dusze ku so­bie się skierowaly?
Wiem! to miłość się narodzila. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 lipca 2014, 22:07

Nie chcę mieć Cię na chwilę, chy­ba że tą obecną.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2014, 16:53

Światło

Próżne.. jed­na i dru­ga próżnością ocieka,
Dławią się tym, pędzą jak rzeka.
Ja nie wiem cze­mu ja ta­ka śle­pa,
Kiedy wi­dać to jak ogień z daleka!
Poz­wo­liłam os­woić się tej Pannie,
Te­raz leżę sa­mot­nie w wannie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2014, 23:49

Szczęśli­wy ten kto cud dos­trze­ga wszędzie i jed­ność i kruchość i prze­mija­nie i wie­czność, a prze­de wszys­tkim miłość, bo ten świadom jest ze całe bo­gac­two ma w sobie! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 marca 2014, 20:27

Gdy­bym wie­działa, że tak trud­no puścić Twą dłoń, nie dot­knełabym jej wcale... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 marca 2014, 23:32
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

23 sierpnia 2014, 23:11hustawkaa do­dał no­wy tek­st Nie ma zła czy [...]

18 sierpnia 2014, 23:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Aby zdol­nym być tworzyć, [...]

18 sierpnia 2014, 23:16hustawkaa do­dał no­wy tek­st Aby zdol­nym być tworzyć, [...]

14 sierpnia 2014, 00:23hustawkaa do­dał no­wy tek­st Sama nie wiem ja­ki [...]

7 sierpnia 2014, 02:04angelka sko­men­to­wał tek­st Jak na­wet naj­grub­sza swie­czka, [...]

7 sierpnia 2014, 00:20hustawkaa do­dał no­wy tek­st Jak na­wet naj­grub­sza swie­czka, [...]

6 sierpnia 2014, 00:56hustawkaa do­dał no­wy tek­st Każdy ruch jest lep­szy [...]

15 lipca 2014, 22:36hustawkaa do­dał no­wy tek­st Ja,Ty - My 

15 lipca 2014, 16:53hustawkaa do­dał no­wy tek­st Nie chcę mieć Cię [...]